Mantras for various problems

MANTRA

 1. To prevent any kind of calamity or misfortune.SHARANAAGATA DEENAARTA PARITRAANA PARAAYANE
  SARVASYARTI HAREDEVI NAARAAYANI NAMOSTUTE
 1. To eliminate distress; to prevent catastrophe and for auspiciousness.KAROTU SAA NAH SHUBHA HETU REESHVARI
  SHUBHAANI BHADRANYA ABHIHANTU CHAAPADAH
 1. To eliminate all kinds of fears.a) SARVASWAROOPE SARVESHE SARVASHAKTI SAMANVITE
  BHAYEBHYAH TRAAHI NODEVI DURGE DEVI NAMOSTUTE
  b) ETATTE VADANAM SAUYMYAM LOCHAN TRAYA
  BHUSHITAM PAATU NAH SARVA BHITIBHYAH
  KAATYAAYANI NAOMOSTUTE

  c) JWAALAA KARAALA MATYUGRA MASHESHAA SUR SOODANAM|
  TRISHULAM PAATU NO BHITEH BHADRAKAALI NAMOSTUTE

 1. For liberation from gravest of sins.HINASTI DAITYA TEJAANSI SWANENAA POORYAYAA JAGAT SAA GHANTAA PAATU NO DEVI PAAPEBHYO NAH SUTAANIVA
 1. To get cured from chronic and incurable diseases.ROGAAN SHESHAAN APAHANSI TUSTAA
  RUSHTAA TU KAAMAAN SAKALAAN BHISHTAAN
  TWAAMAA SHRITAANAAM NA VIPANNARAANAAM
  TWAAMAA SHRITAA HYAA SHRAYATAAM PRAYAANTI
 1. For good-health, good-fortune, name and fame.DEHI SAUBHAAGYAM AAROGYAM DEHIME PARAMAM SUKHAM
  RUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI
 1. For a beautiful wife.PATNIM MANORMAAM DEHI MANO VRITRA ANUSAARINIM
  TAARINIM DURG SANSAAR SAAGARASYA KULODBHAVAAM
 1. To clear all kinds of hurdles and obstacles; for the destruction of enemies.SARVAA BAADHAA VINIRMUKTO DHANA DHAANYA SUTAANVITAH
  MANUSHYO MATA PRASAADEN BHAVISHYATI NA SANSHAYAH
 1. For a handsome husbanda) KAATYAAYANI MAHAAMAAYE MAHAA YOGINYA DHISHWARI
  NANDA GOPA SUTAM DEVI PATIM ME KURU TE NAMAH
  b) HE GAURI SHANKARA ARDHAANGI YATHA TWAM SHANKARPRIYAA
  TATHAA MAAM KURU KALYAANI KAANT KAANTAAM SUDURLABHAAM

  c) OM DEVENDRAANI NAMASTUBHYAM DEVENDRA PRIYABHAAMINI
  VIVAAHAM BHAGYAM AAROGYAM SHIGHRAM LAABHAMCHA DEHIME

 1. To eliminate all kinds of sorrows; for the attainment of happiness and peace.PRANATAANAAM PRASIDATVAM DEVI VISHWAARTI HAARINI
  TRAILOKYA VAASI NAAMIDYE LOKAANAAM VARDAA BHAVA
 1. For peace of mind.RAKSHAANSI YATROGRA VISHAASHCHA NAAGAA
  YATRAARAYO DASYU BALAANI YATRA
  DAAVAA NALO YATRA TATHABDHI MADHYE
  TATRA STHITAA TVAM PARIPAASI VISHWAM
 1. To beget a child; to clear all kinds of hurdles and obstacles.SARVAA BAADHAA VINIRMUKTO DHAN DHAANYA SUTAANVITAH
  MANUSHYO MAT PRASAADEN BHAVISHYATI NA SANSHAYAH
 1. For all kinds of worldly enjoyments and pleasures; for salvation.VIDHEHI DEVI KALYAANAM VIDHEHI PARMAAMSHRIYAM
  RUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI
 1. For professional success; for success in business and financial matters etc.TE SAMMATAA JANPADESHU DHANAANI TESHAAM
  TESHAAM YASHAANSI NA CHA SIDATI DHARMA VARGAH
  DHANYAASTA EVA NIBHRIT AATMAJ BHRITYA DAARA
  YESHAAM SADA ABHYUDAYADAA BHAVATI PRASANNA
 1. To eliminate poverty and all kinds of sorrows.DURGE SMRITA HARASI BHITIM ASHESHA JANTOH
  SWASTHAIH SMRITAA MATI MATEEVA SHUBHAM DADAASI
  DAARIDRAYA DUKH BHAYA HAARINI KA TWADANYAA
  SARV UPAKAAR KARANAAYA SADAARDA CHITTAA
 1. For protection against all kinds of dangers.SHOOLEN PAAHI NO DEVI PAAHI KHADGEN CHAAMBIKE
  GHANTAA SWANEN NAH PAAHI CHAAPA JYAANIH SWANEN CHA
 1. For knowledge and education.VIDYAAH SAMASTAH TAVA DEVI BHEDAAH
  STRIYAAH SAMASTAAH SAKALAA JAGATSU;
  TVAYAIKAYAA PURITAM AMBA YETAT
  KAA TE STUTIH STAVYA PARAA PAROKTIH
 1. To eliminate inauspiciousness and ill effects.SARVAMANGAL MANGALAYE SHIVE SARVAARTHA SAADHIKE
  SHARANYE TRAYAMBAKE GAURI NAARAAYANI NAMOSTUTE
 1. For wealth and prosperity.KAANSOSMITAAM HIRANYA PRAAKAARAA MAARDRAAM JWALANTIM TRIPTAAM TARPAYANTIM
  PADME STHITAAM PADMAVARNAAM TAAMIHOPA VAYESHRIYAM
 1. For liberation from sins.NATEBHYAH SARVADAA BHAKTYAA CHANDIKE DURITAAPAHE
  RUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI
 1. For salvation; for attaining to heaven.SARVA BHUTAA YADAA DEVI SWARGA MUKTI PRADAAYINI
  TVAM STUTAA KAA VAA BHAVANTU PARAMOKTAYAH
 1. To prevent untimely and premature death – Chanting of ‘Durga-Saptashati-Trayambak’ mantra eliminates the threat of untimely death and the person enjoys a long life.
 1. To prevent untimely and premature death (another mantra)SHOOLEN PAAHI NO DEVI PAAHI KHADGEN CHAAMBIKE GHANTAA SWANEN NAH PAAHI CHAAPAJYAMI SWANEN CHA The chanting of the above mentioned mantra in combination with ‘Durga-Saptashati-path’ also prevents untimely and premature death.
 1. For the prevention of epidemic.ITTHAM YADAA YADAA BAADHAA DAAN VOTTHAA BHAVISHYATI TADAA TADAA AVATIRYAAHAM KARISHYAAM ARISANKSHAYAM Chanting of the above given mantra followed by ‘Durga-Saptashati-path’ helps in preventing epidemic.
 1. To regain lost authority; to retrieve lost wealthTATO VAVRE NRIPO RAJYAM VIBHRAN SHYANYA JANMANI ATRAIVA CHA NIJAM RAAJYAM HAT SHATRU BALAMBALAAT
 2. For knowledge, education and eliminating flaws in speech –ITYUKTAA SAA TADAA DEVI GAMBHIR ANTAH SMRITAA JAGAT DURGA BHAGWATI BHADRA YAYEDAM DHAARYATE JAGAT Alternate chanting of above given mantra in combination with each mantra of ‘Durga Saptashati’ helps in attaining knowledge and eliminating flaws in speech.

 27. SURYA MANTRA – Chanting of this mantra for 8,00,000 times brings inexplicable virtues and benefit to a man. Chanting of Surya Mantra has numerous benefits like the chanter is blessed with peace, prosperity and a long life free from diseases. Daily chanting of Surya Mantra helps in getting cured from disease like blood- pressure, heart and skin diseases.

MANTRA- OM GHRINIH SURYAA AADITYAH

Interested? 

To seek his Services in Astrology, Vaastu, Reiki, Healing, Healing Products, Remedies you may visit the Services Page @ Services and Fees on this site and liberate yourself from your Karmic burden.

Love and Regards

Rikhav Khimasia